Политика за поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Информация относно дружеството, което обработва Вашите данни

Наименование: Издателство ТОТ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр.Банкя 1320, ул.“Латинка“ №29.

Адрес за кореспонденция: гр. София 1505, София, ул. „Оборище“, №100, ет.1.

Вписване в публични регистри: ЕИК 204869849

Имейл: info@totbooksbg.com

Уебсайт: www.totbooksbg.com

Издателство ТОТ ЕООД (наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката личните Ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

В електронен магазин Издателство ТОТ (www.totbooksbg.com) се обработват лични данни на посетители, регистрирани потребители и клиенти за целите на производството, рекламата, продажбата и доставката на стоки, както и за допълнителни дейности, свързани с тях.

Администраторът съхранява Вашите лични данни в криптиран файл, като пази резервно копие от информацията.

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: (02) 915 3 518

Имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Видове лични данни, които обработваме
Обработваме на договорно основание, въз основа на легитимен интерес и на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:

1.Данни за Вашия профил в електронен магазин Издателство ТОТ, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и електронен магазин Издателство ТОТ – www.totbooksbg.com, (“Общи условия”):

 • Лично и фамилно име;
 • Имейл адрес;
 • Парола;

Тези данни може да  променяте и изтривате по всяко време от Вашия профил.
2. Данни за онлайн поръчка през електронен магазин Издателство ТОТ (www.totbooksbg.com) направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при потвърждение на Общите условия (“Общи условия”):

 • Лично и фамилно име на лицето за доставка;
 • Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
 • Телефон за доставка;
 • Данни за фактура (по желание) –юридическо лице, град, държава, пощенски код, адрес;
 • Начин на доставка;
 • Начин на плащане;
 • Номер на поръчка;
 • Сума за плащане;
 • Статус на плащане;
 • Статус на доставка;
 • Фактура към поръчката.

3. Данни на абонати за бюлетина на Издателство ТОТ (www. totbooksbg.com), потвърден от Вас по електронен път.

 • Електронна поща (имейл адрес / e-mail)

Ние не изпращаме непоискани търговски съобщения. Информираме за нови заглавия и за други новини и събития само абонати, поискали и потвърдили искането си абонамента си) по електронен път.
4. Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на електронен магазин Издателство ТОТ (www.totbooksbg.com) или при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща и други форми на комуникация и/или изразяване:

 • Име и фамилия;
 • Имейл адрес;
 • Телефон;

Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия чрез настройките на профила си или съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Цели на обработката на личните данни
Използваме Вашите лични данни за една, няколко или за всички цели:

 • За да изпратим отговор на отправено запитване;
 • За управление и изпълнение на Ваши поръчки и тяхната доставка;
 • Валидиране на данни при влизане в профила Ви;
 • За верификация, чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;
 • За предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други операции, свързани с обслужването на потребители и клиенти;
 • За изпращане на съобщения чрез електронна поща (бюлетин), при изрично потвърдено съгласие от Ваша страна;
 • За спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви
  данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
 • Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи – технически логове.

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно с Издателство ТОТ
Във връзка с нашата дейност ние използваме услуги на трети страни,  с които имаме сключени договори предмет на които са и опазването на данните, необходими за изпълнение на услугата.
Такива са например куриерските фирми, с които доставяме Вашите поръчки, счетоводни фирми, адвокатски кантори и други.
Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения също имат право на поискат достъп до Вашите лични данни.
По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Данните се обработват за следните срокове
Ние съхраняваме и обработваме Вашите данните в съответствие със закона, както следва:
Данни за профила – данните за профила са свързани с и определящи данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок.
Данни за онлайн поръчки – до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.
Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност – счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

Вашите права във връзка с личните Ви данни

1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени.

2. Право на коригиране на неточни лични данни
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни,
включително допълване на непълни лични данни. Това може да направите самостоятелно през Вашия профил в www.totbooksbg.com или като се обърнете към нас с искане по имейл, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

3. Право на ограничаване на обработването, когато:

 • се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
 • е подадено възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали
  основанията на администратора са законни.

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

4. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:
Предоставяме данните директно на Вас или при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг Администратор по Ваш избор;

5. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извън процесуални действия това се налага.

6. Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.
Може да прекратите абонамента си за бюлетин самостоятелно, без да ни уведомявате затова, с натискане на линк “Прекратявам” в имейл, който сте получили от нас.

7. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“)
Имате право на изтриване на Вашите лични данни в следните случаи:

 • Отпадане на необходимостта от обработка;
 • Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
 • Незаконна обработка на данни;
 • Законово задължение за изтриване;

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

8. Право на жалба до надзорен орган
При опасения, че личните Ви данни се обработват неправомерно, можете да подадете жалба към националния надзорен орган за защита на данните:
Комисия за защита на личните данни
гр. София, ул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2,
Имейл: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление до нас
Администратора в свободна форма, включително и чрез имейл. Срокът за разглеждане на
заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

9. Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране
Ние не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране за автоматизирано вземане на индивидуални решения.