Общи условия

Общи условия за ползване на уеб сайта на Издателство ТОТ (www.totbooksbg.com)

I. Предмет на общите условия
Чл.1. Настоящите общи условия регламентират работата между Издателство ТОТ ЕООД наричано по-долу ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани ПОТРЕБИТЕЛИ на електронен магазин www.totbooksbg.com, наричан по-долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, по отношение на продажбата на книги към Потребителите, както и нашите взаимни права и задължения.

II. Данни за Доставчика
Чл.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: Издателство ТОТ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление гр.Банкя 1320, ул.“Латинка“ №29.
3. Адрес за кореспонденция: гр. София 1505, София, ул. „Оборище“, №100, ет.1.
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204869849
6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София 1000, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: (02) 980 25 24
факс: (02) 988 42 18
телефон на потребителя: 0700 111 22
Имейл: info@kzp.bg
Интернет страница: www.kzp.bg

III. Съдържание на електронен магазин
Чл.3. Публикуваните текстове и изображения в електронен магазин са със защитени авторски права. Цитираното съдържание в електронен магазин www.totbooksbg.com е предмет на авторско право на Издателство ТОТ ЕООД с всички запазени права и законни последици.

Чл.4. Потребителите не могат да възпроизвеждат (цялостно или на части), да предават (по електронен или друг начин), да модифицират, да свързват или използват за каквато и да е публична или търговска цел съдържанието на електронен магазин, без предварително изрично разрешение на Издателство ТОТ ЕООД. Допустимо е огласяването на съобщения за медии и за други информационни средства, класифицирани като публични в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

IV. Характеристики на електронен магазин
Чл. 5. Електронният магазин е достъпен в интернет на адрес www.totbooksbg.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронен магазин стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за разглеждане на електронен магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация.
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с електронен магазин чрез интерфейса на страницата на електронен магазин, достъпна в интернет.
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от електронен магазин.
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с електронен магазин, съгласно посочените в него начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от електронен магазин.
6. Да разглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на електронен магазин, достъпна в интернет.
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо.

Чл. 6. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл.7. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от електронен магазин чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и прехвърли собствеността на Потребителите на избраните от тях стоки.
(3) Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на електронен магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на електронен магазин в интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин.
(5) Цената за доставката се определя отделно от цената на стоките.

Чл. 8. (1) Потребителите и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителите при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

V. Ползване на електронен магазин
Чл. 9. (1) За да използва електронен магазин за сключване на договор за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрация по електронен път в електронния магазин на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” или “Регистрация”, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Потребителят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратена от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. В случай на промяна Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията му.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Потребителят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Потребителят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Потребителя и без извършването на регистрация в електронния магазин чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на електронния магазин.

Чл. 10. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Потребителя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Потребителят има право да променя своя Основен електронен адрес за контакт с Доставчика.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Потребителя нов Основен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния електронен адрес се извършва след потвърждение от Потребителя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Потребителя нов Основен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Потребителя за извършената промяна чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Потребителя Основен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на Основния електронен адрес.

VI. Сключване на договор за покупко-продажба
Чл. 11. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в електронен магазин.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на електронен магазин.
(4) Страна по договора с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на договора за покупко-продажба на стока Доставчикът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че въведените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 12. (1) Потребителят сключват договор за покупко-продажба с Доставчика по следния начин:
Извършване на регистрация в електронен магазин и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят до този момент няма регистрация в електронен магазин или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация.
Влизане в системата за извършване на поръчки на електронен магазин чрез идентифициране с име и парола или друг начин за идентификация.
Избиране на една или повече от предлаганите стоки в електронен магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка.
Предоставяне на данни за извършване на доставката.
Избор на способ за плащане на посочената цена.
Потвърждение на поръчката.
(2) Потребителите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

VII. Задължения на доставчика. Защита на потребителите.
Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в електронен магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока в уеб сайта на електронен магазин.
(2) Крайната цена на стоките се определя от Доставчика в профила на всяка стока в уеб сайта на електронен магазин.
(3) Стойността на транспортните разходи, които не са включени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на стоките в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на електронен магазин или електронна поща.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на електронен магазин на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 20 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронен магазин.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на Потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на Потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VIII. Защита на личните данни
Чл. 17. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на електронен адрес (имейл), който е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията в сайта на електронен магазин.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

Чл. 18. (1) Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

IX. Изменение и достъп до общите условия
Чл. 19. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което Доставчикът ще уведоми по подходящ начин всички Потребители, които имат регистрация.
(2) Доставчикът и Поребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Потребителят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на настоящите общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя при регистрацията.

Чл. 20. Доставчикът публикува тези общи условия на сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. Прекратяване на общите условия
Чл. 21. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в уеб сайта на електронен магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.
в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

XI. Други условия
Чл. 22. Евентуална недействителност на някоя от посочените разпоредби на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 23. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 24. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.